surroundings naples fl

07:00 am 01/01/1970

surroundings naples fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 01:36 21/01/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

§Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [4] Mµn h×nh hiÓn thÞ SENDING REPORT B¹n cã thÓ Ên phÝm [SET] ®Ó chän MODE=OFF ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ kh«ng in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n Fax ) ®Æt chÕ ®é nhËn fax : A) M¸y ®Ó chÕ ®é lu«n lu«n nhËn fax tù ®éng: B¹n nhÊn phÝm AUTO ANSWER cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX ONLY MODE Trong tr­êng hîp nµy th× tÊt c¶ c¸c cuéc ®iÖn tho¹i gäi vµo ®Òu ®­îc hiÓu lµ tÝn hiÖu fax ®Õn ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax A) Khi m¸y ®Ó chÕ ®é FAX ONLY- chØ nhËn Fax ) : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [6] Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX RING COUNT B¹n cã thÓ Ên phÝm ®Ó chän 1 ®Õn 4 håi chu«ng ®æ Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí 8 9 Nhí tªn ng­êi va sè ®iÖn tho¹i vµo Danh b¹ : - B¹n Ên phÝm [MENU ] ®Õn khi mµn h×nh hiÖn ch÷: [PHONEBOOK SET] B¹n nhÊn phÝm [ + - ] cho ®Õn khi tªn ng­êi cÇn xo¸ hiÖn trªn mµn h×nh NhÊn phÝm MENU Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm [*] ®Ó thay ®æi tªn cña ng­êi ®ã; Sau ®ã thùc hiÖn tuÇn tù nh­ qu¸ tr×nh nhí sè ®iÖn tho¹i
rapoo kx