surroundings naples fl

07:00 am 01/01/1970

surroundings naples fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 12:46 26/03/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

§Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [4] Mµn h×nh hiÓn thÞ SENDING REPORT B¹n cã thÓ Ên phÝm [SET] ®Ó chän MODE=OFF ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ kh«ng in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n Fax ) Sau ®ã m¸y fax sÏ ®æ chu«ng NÕu lµ tÝn hiÖu ®iÖn tho¹i, b¹n nhÊc m¸y lªn nghe binh th­êng B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM ; B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax 9 Xo¸ sè Fax trong bé nhí - NhÊn phÝm [JUNK FAX PROHIBITOR] - NhÊn mòi tªn [ 4 ]: ®Õn khi xuÊt hiÖn [ JUNK LIST DISP ] - NhÊn phÝm [ SET ] - B¹n nhÊn phÝm [ + - ] ®Ó chän sè Fax - NhÊn phÝm [ 3 ] (NÕu kh«ng muèn xo¸ nhÊn phÝm [ STOP ] 3 lÇn - NhÊn phÝm [ SET ] ®Ó xo¸ - NhÊn phÝm [ STOP ] 2 lÇn ®Ó tho¸t 10 Khai th¸c bé nhí cña m¸y : Nhí ®­îc 100 tªn ng­êi vµ sè ®iÖn tho¹i B¹n nhÊn phÝm [ + - ] cho ®Õn khi tªn ng­êi cÇn xo¸ hiÖn trªn mµn h×nh
rapoo kx