surroundings naples fl

04:38 am 27/04/2017

surroundings naples fl. surroundings naples fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 .. 04:25 23/05/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

3Vµo sè Fax cña b¹n : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [3] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR FAX NO B¹n Ên phÝm [SET]; Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [ + - ] ®Ó chän: - MODE= ON ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n fax ) NÕu lµ tÝn hiÖu fax ®Õn, m¸y sÏ tù ®éng nhËn fax 8 B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM ; B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax
rapoo kx