surroundings naples fl

04:38 am 27/04/2017

surroundings naples fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 04:31 27/04/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

NÕu lµ tÝn hiÖu ®iÖn tho¹i, b¹n nhÊc m¸y lªn nghe binh th­êng Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí C NhÊn phÝm MENU Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm [#] ®Ó xo¸ tªn cña ng­êi ®ã 11
rapoo kx