surroundings naples fl

07:00 am 01/01/1970

surroundings naples fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 02:56 21/02/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [ + - ] ®Ó chän: - MODE= ON ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n fax ) - MODE=ERROR ( tøc lµ khi b¹n thùc hiÖn b¶n Fax cã lçi th× m¸y sÏ in ra lçi khiÕn cho b¹n kh«ng Fax ®­îc ) NÕu lµ tÝn hiÖu fax ®Õn, m¸y sÏ tù ®éng nhËn fax NÕu lµ tÝn hiÖu ®iÖn tho¹i, b¹n nhÊc m¸y lªn nghe binh th­êng 7 B¹n lùa chän chÕ ®é [ ON ] - NhÊn phÝm [ SET ] - NhÊn phÝm [ STOP ] ®Ó tho¸t B xo¸ tÊt c¶ l­u tr÷ trong bé nhí : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ] C¸ch göi b¶n fax : - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm [MONITOR]; - Quay sè Fax mµ b¹n cÇn Fax
rapoo kx