hvrp jacksonville fl

07:00 am 01/01/1970

hvrp jacksonville fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 06:19 30/05/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

5 ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX : ( Sau 30 b¶n Fax ) B¹n Ên ba phÝm [#] [2] [2] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän chÕ ®é ON ( sÏ in b¸o c¸o thèng kª ), hoÆc chÕ ®é OFF ( kh«ng in b¸o c¸o hµng ngµy ) B¹n Ên phÝm [SET] th× m¸y sÏ hiÓn thÞ NO= ; Sau ®ã, vµo sè Fax mµ b¹n cÇn Fax B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM ; B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax §Æt chøc n¨ng ng¨n chÆn b¶n fax kh«ng mong muèn A Khai th¸c bé nhí cña m¸y : Nhí ®­îc 100 tªn ng­êi vµ sè ®iÖn tho¹i Söa ch÷a tªn ng­êi ®· l­u trong Danh b¹ : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ]
rapoo kx