hvrp jacksonville fl

07:00 am 01/01/1970

hvrp jacksonville fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 11:21 22/02/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

B¹n Ên phÝm [*] ®Ó chän AM hoÆc chän PM - NhÊn mòi tªn [ 4 ]: Vµo tªn ng­êi cÇn nhí - NhÊn phÝm [ SET ] - Vµo sè ®iÖn tho¹i - NhÊn phÝm [ SET ] - NhÊn phÝm [ MENU ] ®Ó tho¸t B Söa ch÷a tªn ng­êi ®· l­u trong Danh b¹ : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ] C
rapoo kx