hvrp jacksonville fl

07:00 am 01/01/1970

hvrp jacksonville fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 12:26 27/04/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

Vµo sè Fax cña b¹n : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [3] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR FAX NO B¹n Ên phÝm [SET]; Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX : ( Sau 30 b¶n Fax ) B¹n Ên ba phÝm [#] [2] [2] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän chÕ ®é ON ( sÏ in b¸o c¸o thèng kª ), hoÆc chÕ ®é OFF ( kh«ng in b¸o c¸o hµng ngµy ) Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí Nhí sè Fax mµ b¹n kh«ng mong muèn nhËn Fax (20 sè) - NhÊn phÝm [ CALLER ID ] - B¹n nhÊn phÝm [ + - ] ®Ó chän sè Fax - NhÊn phÝm [JUNK FAX PROHIBITOR] - NhÊn phÝm [ SET ] - NhÊn phÝm [ STOP ] ®Ó tho¸t C
rapoo kx