hvrp jacksonville fl

04:02 am 28/03/2017

hvrp jacksonville fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 04:24 28/03/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

- MODE=ERROR ( tøc lµ khi b¹n thùc hiÖn b¶n Fax cã lçi th× m¸y sÏ in ra lçi khiÕn cho b¹n kh«ng Fax ®­îc ) - B¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí ®Æt chÕ ®é nhËn fax : A) M¸y ®Ó chÕ ®é lu«n lu«n nhËn fax tù ®éng: B¹n nhÊn phÝm AUTO ANSWER cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX ONLY MODE Trong tr­êng hîp nµy th× tÊt c¶ c¸c cuéc ®iÖn tho¹i gäi vµo ®Òu ®­îc hiÓu lµ tÝn hiÖu fax ®Õn Sau ®ã m¸y fax sÏ ®æ chu«ng C¸ch göi b¶n fax : - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm [MONITOR]; - Quay sè Fax mµ b¹n cÇn Faxu cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i; HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [START] ngay sau khi b¹n quay sè
rapoo kx