hvrp jacksonville fl

Hôm qua, lúc 22:13

hvrp jacksonville fl. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402 H­íng dÉn sö.. 10:09 22/01/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX KX-FL 402

4 §Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [4] Mµn h×nh hiÓn thÞ SENDING REPORT B¹n cã thÓ Ên phÝm [SET] ®Ó chän MODE=OFF ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ kh«ng in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n Fax ) NÕu lµ tÝn hiÖu ®iÖn tho¹i, b¹n nhÊc m¸y lªn nghe binh th­êng ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax A) Khi m¸y ®Ó chÕ ®é FAX ONLY- chØ nhËn Fax ) : B¹n lÇn l­ît Ên ba phÝm [#] [0] [6] Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX RING COUNT B¹n cã thÓ Ên phÝm ®Ó chän 1 ®Õn 4 håi chu«ng ®æ Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí B¹n Ên phÝm [SET] th× m¸y sÏ hiÓn thÞ NO= ; Sau ®ã, vµo sè Fax mµ b¹n cÇn Fax Nhí tªn ng­êi va sè ®iÖn tho¹i vµo Danh b¹ : - B¹n Ên phÝm [MENU ] ®Õn khi mµn h×nh hiÖn ch÷: [PHONEBOOK SET]
rapoo kx